Monthly Archives: November 2014

Võimalus panustada noorsotsioloogide praktikavõimaluste avardamisse

Tartu Ülikooli sotsioloogiaõppejõud on viimastel aastatel üritanud siduda sotsioloogide õpetamist enam sotsioloogi praktilise tegevusega. Sellest lähtuvalt on tudengeid sotsioloogi reaalsetesse tegemistesse kaasav aine „Sotsioloogilise uurimistöö praktika“ muutunud kohustuslikuks nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Kui noorematelt tudengitelt oodatakse panustamist uurimistegevusse eelkõige „sotsioloogi  abilisena“ (andmekogumine, andmesisestus vms), siis magistriõppe üliõpilane peaks praktika raames hakkama saama juba iseseisva analüüsiga.

Hetkel osalevad praktikandid näiteks Eesti meeste uuringu ja rahvusvahelise noorsoouuringu „Noored Euroopas“ teostamisel. Samas on huvipakkuvatest praktikavõimalustest alati puudu.

Eelnevast lähtuvalt palve kõigile sotsioloogidele, kes võiksid olla huvitatud praktikantide oma tegevusse kaasamisest või neile analüüsiteemade välja pakkumisest: võtke ühendust Rein Murakaga (rein.murakas[at]ut.ee), proovime leida mõlemale poolele sobivaid koostöövõimalusi. Praktika arendusprojekti raames on perspektiivis ka praktikabaaside ja juhendajate võrgustiku loomine ning ühised õppepäevad ja arutelud.

Rein Murakas, Avo Trumm

Sülemi Sügisakadeemia 2014

WP_20141101_043_400Sotsioloogiaüliõpilaste Liidu eestvedamisel toimus Soo puhkemajas 1. ja 2. novembril Sotsioloogiaüliõpilaste Sügisakadeemia 2014. Seekordse sügiskooli teema oli rahvatervis. Kahe päeva vältel räägiti tervislikest eluviisidest, tervist soodustavast keskkonnast ja seda toetavatest poliitikatest. Esinejate seas oli nii teadlasi (Ene Margit Tiit, Kairi Kasearu, Maie Kiisel), rahvatervise valdkonna spetsialiste (Anna-Liisa Pääsukene, Mart Einasto) kui ka arstitudengeid (Viljar Veede, Marta Velgan, Doris Meigas). WP_20141102_072_400Peateema kõrval tutvustati tudengitele ka sotsioloogide erialaseid organisatsioone Eestis. Sülemi tegevusest rääkis Tartu Ülikooli sotsioloogiatudeng Sander Tuul ning Eesti Sotsioloogide Liidu senist tegevust ja tulevikuplaane tutvustas noortele kolleegidele Kati Orru.

Mai Beilmann, Eveliis Kurs

 

 

Konverents ühiskonda muutvatest teadustest rahvusülikoolis

Tartu Ülikooli aastapäevaürituste raames toimub 5. detsembril algusega kell 10 Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis konverents „Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis“.

Konverentsil võetakse kõneks teadused, mille eesmärk on olnud ühiskonna muutmine. Kokku saavad õigusteaduse, majanduse, sotsiaal- ja haridusteaduste esindajad ning teadusloolased, et üheskoos heita pilk rahvusülikooli läbikäidud teele ja mõtestada oma rolli Eestis ja maailmas. Kuulama on oodatud kõik tudengid, õppejõud ja muud huvilised.

Sotsioloogia õpetamise ja empiirilise uurimise arengulugu rahvusülikoolis tutvustavad konverentsil Veronika Kalmus, kes räägib sotsioloogia õpetamise 25-aastasest ajaloost Tartu Ülikoolis, ning Mare Ainsaar ja Ave Roots, kes peavad ettekande rahvusvahelistest küsitlusuuringutest Tartu Ülikoolis.

Täpsema info ja konverentsi päevakava leiab SIIT.

Mai Beilmann

ESA Pariisi koosoleku lühiülevaade

6. novembril toimus Pariisis järjekordne ESA juhtkonna kohtumine rahvuslike sotsioloogide ühenduste esindajatega. Kohtumisel osalesid ESA juhtkonna liikmed, ISA juhid ja Euroopa Teadusnõukogu esindaja. Rahvuslike ühenduste esindajad Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Leedust, Norrast, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksa,  Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveitsist,  Taanist, Tšehhist, Türgist,  Venemaalt andsid ülevaate oma maade teaduspoliitiliste arengutest ja sotsioloogia õpetamisega seonduvatest probleemidest.

Kohtumisel kõlas erinevaid sõnavõtte: tõelisi võitlushüüdusid, tulevikuvisioone, bürokraatlikke kirjeldusi ja ka poliitilisi pihtimusi. Sotsioologia kui teaduse ja ülikoolides õpetatava aine käekäik Euroopas on kirju ning ühtseid trende välja tuua raske. Britid ja  prantslased on vastu astunud bibliomeetrilisele mõõtmisele, Põhjamaad välja arendanud oma süsteemi, Saksamaal on reformid pooleli. Üldiselt kinnitas kuuldu varasemat tõdemust, et Ida-Euroopa maad on nii Bologna süsteemi kui loodusteaduslikust paradigmast lähtuva hindamissüsteemiga kõige pikemate sammudega kaasa läinud. Eestile iseloomulik kiirus, paindlikkus ja pragmatism on üldiste arengute kontektis pigem eeliseks.

LSE direktor Craig Calhoun rõhutas oma kõnes, et sotsiaalteadlased peavad rohkem „imbuma“ ühiskonda, ärisse, tegema koostööd sotsiaalsete liikumistega. Tema sõnul sooritavad  sotsiaalteadused enesetapu, kui nad jäävad akadeemilistesse ja ditsiplinaarsetesse piiridesse ja võistlevad sellelt positsioonilt loodusteadustega. Võimalus on erialane lõimumine, kollektiivne töö, sünteesivõime.

ISA president Sari Hanafi julgustas rohkem publisteerima emakeeles, sest üksnes inglisekeelsete teadusartiklidega pole võimalik ühiskonda kõnetada.

Carmen Leccardi (ESA president) oli väga kriitiline Euroopa praeguse teaduspoliitika, eriti Horisont 2020 suhtes ja julgustas kogukondlikke strateegiaid, kuid väga selgeid üleskutseid või ettepanekuid ei esitanud.

ESL-il on plaanis teha arutelu, kellega ja millistes küsimustes strateegilisi koostöösidemeid arendada ning anda täpsem ja vabamas vormis ülevaade ESA kohtumisel räägitust kas eraldi vestlusõhtuna või konverentsi „25 aastat sotsioloogiaõpetust“ raames.

Triin Vihalemm

ESLi juhatuse koosolek 21. novembril ja 2015. aastaks planeeritavad tegevused

21. novembril toimus ESL-i juhatuse koosolek, kus arutati Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni Pariisi koosolekult (ESLi esindas Triin Vihalemm) laekunud infot, täpsustati järgmise aasta tegevuskava ning räägiti uue kodulehe ja liikmeregistri andmete uuendamise käivitamisest.

Järgnevalt lühidalt 2015. aastal kavasolevast. Võtke arvesse, et kuupäevad võivad veel täpsustuda ja samuti võib mitmeid tegevusi lisanduda.

29. jaanuaril on planeeritud toimuma sotsioloogia ja sotsiaalteaduste doktorandide ja noorte doktorite karjäärivõimaluste alane seminar (koostöös käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooliga) „Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?“.

18. aprilliks on kavandatud konverents „25 aastat sotsiololoogia õpetamist Eestis“ Tartus (koostöös TÜ ühiskonnateaduste instituudiga). Konverentsi raames toimub ka ESLi aastakoosolek.

Sügisel on plaanis korraldada seminar sotsioloogia ja teiste sotsiaalteaduste õpetamisest üldhariduskoolis.

Aasta alguses üritame käivitada erialaste huvivaldkondade põhiste tegevusrühmade töö. Infot peaks selleks pakkuma liikmeregistri andmete uuendamine, mida puudutav kiri saadetakse liikmetele enne novembrikuu lõppu. Kui kellelgil on soov mõne huvivaldkonna tegevust vedama hakata, palun andke sellest teada juhatusele aadressil sotsioloogideliit[at]gmail.com.

Parimate soovidega,

ESL juhatus