Juhatus

 

President MAI BEILMANN
Töötan Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis nooremteadurina. Tartu Ülikoolis möödus ka suur osa minu haridusteest: õppisin siin sotsioloogiat kõigepealt bakalaureuse- ja magistriõppes ning viimaks doktorantuuris, kus minu uurimisteemaks olid sotsiaalse kapitali ja väärtuste vahelised seosed. Vahepeal tudeerisin paar aastat sama eriala ka Saksamaal Konstanzi ülikoolis. Hetkel on mu peamised uurimisteemad sotsiaalse kapitali ja usalduse kõrval seotud noorte osaluse ja noortepoliitika küsimustega. Suure osa minu igapäevasest tööst oodustab Euroopa Sotsiaaluuringuga seonduv.

Asepresident AIRI-ALINA ALLASTEAlina_4250
Olen Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor. Esimesed kraadid kaitsesin Eesti Humanitaarinstituudis ning doktoritöö tegin Helsingi Ülikoolis. Kuigi sotsioloogia vastu tekkis huvi alles õpingute käigus – alustasin filosoofiaga – siis kõik kraadid on kaitstud samal erialal. Minu uurimised seonduvad elustiilide, subkultuuride ja sotsiaalsete liikumistega ning peamiselt olen ma keskendunud noorte staatusele ja osalusele ühiskonnas püüdes seletada seda nende endi antud tähenduste abil. Õpetan kvalitatiivseid meetodeid sotsiaalteadustes.

 

Asepresident VERONIKA KALMUSVeronika250
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia eriala 2. lennu 1995. aastal. Magistrikraadi kaitsesin Oslo Ülikoolis meediauuringute alal aastal 1998 ning doktorikraadi TÜs sotsioloogia alal aastal 2003. Igapäevast leiba teenin sotsioloogia professorina TÜ ühiskonnateaduste instituudis. Uurin teemasid, mis seonduvad märksõnadega põlvkonnad, sotsialiseerumine, (uue) meedia kasutus, väärtused, ideoloogiad, diskursused. Õpetan sotsiaalteaduste metodoloogiat ja tekstianalüüsi meetodeid.

 

Triin250KADRI AAVIK
Olen sotsioloogia lektor Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis. Minu haridustee on olnud mitmekesine: esimese taseme kõrghariduse omandasin Tallinna Ülikoolis, õppides inglise keele õpetajaks. Seejärel omandasin välisülikoolides magistrikraadid multimeedia juhtimises ning soouuringutes. Doktoriõpinguteks tulin tagasi TLÜ-sse. Kaitsesin doktorikraadi sotsioloogias 2015. aastal, minu töö keskendus soolise ja etnilise ebavõrdsuse uurimisele Eesti tööturul. Minu uurimishuvideks ja uurimisvaldkondadeks on sugu ja soosuhted ühiskonnas ning sookategooriaga põimuvad teised identiteedi- ja eristuskategooriad (intersektsionaalne lähenemine), ebavõrdsus ja võimusuhted, privilegeeritus, kriitilised mees- ja maskuliinsusuuringud. Viimasel ajal on uute uurimishuvidena lisandunud kriitilised ülikooliuuringud ning kriitilised loomauuringud. Lisaks akadeemilisele tööle olen aktiivne Eesti kodanikuühiskonnas, edendades loomaõiguslust ja veganlust.

Aivar250_2AIVAR JOORIK
Õpin ja töötan Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituudis. Huvivaldkondadeks on kodanikuühiskond ja eestkosteorganisatsioonid, ühiskonna sotsiaalne kaasatus ning noorteuuringud. Akadeemilise hariduse kõrval väärtustan mitteformaalse õppe meetodeid.

 

 

rein250

REIN MURAKAS
Töötan Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis projektijuhina ja juhatan ühiskondlikus korras Eesti Sotsiaalteaduslikku Andmearhiivi. Esmase eriala järgi majandusküberneetik, hiljem sain teadusmagistriks sotsioloogia erialal. Uurimisteemadeks majanduse (sh ettevõtluse ja finatskirjaoskuse), (kõrg)hariduse ning noortega seotu, samuti sotsiaalteaduslike andmete kogumist ja kasutamist puudutav.

 

KATI ORRU
Tegelen säästva arengu temaatikaga ning uurin ühiskonnagruppide toimetulekut tervise-, keskkonna- ja sotsiaalse ebavõrdsuse probleemidega. Oma uurimistöös vaatlen sotsiaalsete muutuste esilekutsumist, ühiskonna kohanemist ja säilenõtkust. Milliseid tegurid mõjutavad uute praktikate, aga ka sekkumiste ja poliitikate omaks võtmist? Millised individuaalsed ja sotsiaalstruktuurilised tegurid mõjutavad meie arusaamasid ja toimetulekut muutustega globaalsel tasandil ja privaatsfääris?

 

katrin250KATRIN TIIDENBERG
Minu doktoritöö oli internetiuuringute valdkonnast ning keskendus online kogemusele ja mina-loomele enesepildistajate ja blogijate näitel tumblr.com keskkonnas.  Õpetan Tallinna Ülikoolis sissejuhatust sotsioloogiasse, meedia uurimise meetodeid, sotsioloogilisi meetodeid ning sissejuhatust internetiuuringutesse. Olen avaldanud kaks ilukirjanduslikku romaan Katrin Oja nime alt.

 

 

Triin250TRIIN VIHALEMM
Olen Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor. Õppisin Tartu Ülikoolis ajakirjandust. 1993. a. sain esimesena taasiseseisvunud Eesti Vabariigis sotsioloogiamagistri kraadi. Doktoriõpingud viisid mind taas (massi)kommunikatsiooni valdkonda. Minu uurimishuvid on kommunikatsiooni roll identiteedi kujunemisprotsessides,  siirdeühiskonna kultuuri eripärad, meediatarbimise harjumuste jt igapäevaelu praktikate omavahelised seosed. Oluline osa minu teadustööst käsitleb Eesti venekeelse elanikkonna lõimumisprotsesse.