Liikmete huvivaldkonnad

Siin lehel on kirjas liidu liikmete sotsiaalteaduste-alased huvivaldkonnad.

NB! Nimekiri täieneb!

Eesnimi Perekonnanimi E-post Kontakttelefon Töökoht, õppeasutus Sotsiaalteaduste-alased huvivaldkonnad
Mare Ainsaar mare.ainsaar[at]ut.ee 5178132 Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika vanemteadur Võrdlevad uuringud, ühiskond ja inimene
Agnes Altmets Salfordi Ülikool (Inglismaa), KTP Associate – Social Data Analyst Keskkonna-sotsioloogia
Eva-Maria Asari evamaria.asari[at]gmail.com
Mai Beilmann Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, sotsiaalpoliitika õppetool, nooremteadur Sotsiaalne kapital, noored, haridus, tarbimissotsioloogia
Veronika Kalmus veronika.kalmus[at]ut.ee Põlvkondade ja noorsoosotsioloogia, meediasotsioloogia ja meediauuringud, siirdeühiskonnad ja kultuur, väärtused, internetiuuringud
Marre Karu marrekaru[at]gmail.com Poliitikauuringute Keskus Praxis, analüütik Lapsehoolduspuhkus, sooline võrdõiguslikkus, laste õigused, sooline palgalõhe, soorollid
Kairi Kasearu kairi.kasearu[at]ut.ee Tartu Ülikooli sotsioloogia teadur Perekonnauuringud, sotsiaalne ebavõrdsus ja stratifikatsioon, soouuringud, tarbimissotsioloogia, demograafia, vananemine ja põlvkondadevahelised suhted, pere- ja sotsiaalpoliitika
Aare Kasemets aarekasemets[at]gmail.com 56489869 Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituut, teadur Õigus- ja organisatsioonisotsioloogia; avalik sotsioloogia (public sociology), sh rakendus sisejulgeoleku juhtimises glokaalse riskiühiskonna kontekstis; regulatsioonide (arengukavad, seadused jm) mõjude hindamine; huvirühmade kaasamise meetodid ja praktika; korruptsiooni sotsiaalse kontrolli võimaluste uuringud; maasotsioloogia ja Maa põlisrahvaste kultuurid (sh kultuur kui tavaõigus ja regulatsioon kogukondade eluolus); ökosoofia ja rahvausundi seosed; kogukondade mõju suurendamine, osalusdemokraatia võimestamine
Margit Keller margit.keller[at]ut.ee Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, vanemteadur Tarbimiskultuur, sotsiaalsete praktikate teooria, sotsiaalne muutus, kvalitatiivsed meetodid
Liina Kilemit Tallinna Linnakantselei, juhivspetsialist; EELK Usuteaduse Instituudi mittekoosseisuline lektor ja teadur Religioonisotsioloogia
Alar Kilp alar.kilp[at]ut.ee 7375362 Tartu Ülikooli riigiteaduste instituut, võrdleva poliitika lektor Religioon ja poliitika; demokraatiateooria; kodanikuharidus; poliitikateooria; õppetöö arendus; kollegiaalne tagasiside, programmijuhtimine
Kadri Koreinik Keeleideoloogiad, diskursuse uuringud, keelepoliitikad, majandussotsioloogia, kriitiline teooria, keeleökoloogia, poliitökonoomia
Eveliis Kurs eveliis[at]gmail.com Perekonnasotsioloogia, soosotsioloogia, militaarsotsioloogia
Ragne Kõuts ragne.kouts[at]ut.ee Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, ajakirjandussotsioloogia lektor Meedia, ajakirjandus; ühiskonna muutumine; ühiskonnateooria
Arno Lõo arno.loo[at]mail.ee Territoriaalne sotsiaalmajanduslik mitmekesisus
Kai Maasoo Meditsiinisotsioloogia, terviseuuringud, söömiskäitumine, haigusidentiteet, kehasotsioloogia, stigmatiseerimine, hälbekäitumine
Lee Maripuu leemaripuu[at]hotmail.com 56482209 Tallinna Ülikooli sotsioloogia doktoriõpe Soouuringud, kvalitatiivsed uurimismeetodid, migratsioon, elustiilid, subkultuurid
Marek Miil Propaganda, ajakirjandus, ideoloogiad, avaliku arvamuse kujunemine, propaganda ajalugu
Rein Murakas rein.murakas[at]ut.ee 5125925 Tartu Ülikool, sotsiaalse analüüsi meetodite lektor, Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi juhataja Majandus (sh ettevõtlus ja finantskirjaoskus), haridus, noorsooprobleemid, metodoloogia (sh andmekogumismeetodid ja andmeallikad)
Oliver Nahkur olivernahkur[at]gmail.com Tartu Ülikooli tervishoiu instituut, terviseinfo analüüsigrupp, analüütik; Tartu Ülikooli sotsioloogia doktoriõpe Konfliktid (sh vägivald) ja nende ennetus, perekonnasotsioloogia, sotsiaalsed indikaatorid, integratsioon/lõimumine, kodanikuühiskond ja sotsiaalne ettevõtlus, isikutevahelised suhted sh suhtlemiskultuur ühiskonnas
Liis Ojamäe liis.ojamae[at]tlu.ee; liis.ojamae[at]ttu.ee Tallinna Ülikool, RASI, dotsent; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, dotsent Linnasotsioloogia, eluasemesotsioloogia, majandussotsioloogia, kvalitatiivsed meetodid
Kati Orru kati.orru[at]ut.ee Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, teadur Keskkonnasotsioloogia, tervisesotsioloogia
Tõnu Pärn tonu.parn[at]gmail.com 56983116 Õigussotsioloogia, mixed methods uuringud, valdkonnaülesed uuringud, sotsioloogai ajalugu, andmekaeve
Ülle Raud ulleraud[at]tlu.ee Kultuuriosaluse sotsiaalsed mõjud, sotsiaalse kapitali ja tervise seosed, kultuuripoliitika seosed teiste ühiskonnapoliitikatega, kultuuripoliitika rakendused ühiskonnaplaneerimisel
Marit Rebane European University Institute, sotsioloogia doktoriõpe Ebavõrdsus, haridus, elukaar, heaoluriik, kvantitatiivsed meetodid
Andra Reinomägi andra_reinomagi[at]hotmail.com Tartu Ülikooli sotsioloogia doktoriõpe Lapse heaolu, lapse õigused, väärtushoiakud, perepoliitika, sotsiaalpoliitika
Kristi Rekand rekand.kristi[at]hotmail.com Eesti Patsientide Esindusühing, jurist; Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistriõpe Pôhi- ja inimôigused ning nende tagamine, takistused ja probleemid rakendamisel; sotsiaalpoliitika, valikud, ressursid; ühiskondlikud vs üksikisiku huvid; heaolu ja inimväärikus Eestis
Anu Rentel Tallinna Linnakantselei, sotsioloog Sotsiaalteaduste uurimismeetodid, kognitiivne psühholoogia, kognitiivne lingvistika
Erle Rikmann erle[at]iiss.ee Riigikogu Kantselei, Õigus- ja analüüsiosakond, nõunik; Jyväskylä ülikool, erikoistutkija; Tallinna Ülikool, KUAK Kodanikuühiskond, Eesti ühiskond, poliitiline sotsioloogia, kaasaegne ühiskonnateooria, muutus endistes idabloki riikides, organisatsioonisotsioloogia, kaasaegsed uurimismeetodid, kombineeritud uurimismeetodid, migratsioon, vähemusrahvused, klassikaline ühiskonnateooria, rahvusvaheliselt võrdlevad uuringud, avalik teenistus
Ave Roots
Rain Rosimannus rain.rosimannus[at]mac.com Poliitika, avalik arvamus, meedia
Tuuli Stewart tuulist[at]yahoo.com Integratsioon, immigratsioon, kodanikuühiskond, hõive ja kaasatus, kogukondlik ülesehitus
Judit Strömpl judit.strompl[at]ut.ee 7375928 Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, sotsiaalpoliitika dotsent Kvalitatiivsed uurimismeetodid, sotsiaalne konstruktsionism, deviantsuse sotsioloogia, alaealised õigusrikkujad, totaalsed institutsioonid, tundlikud teemad ja haavatavate gruppide uurimine, sotsiaaltöö haridus ja eriala arendamine, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika lõimumine
Indrek Tart itart[at]tlu.ee 53622922 Tallinna Ülikool, EHI, Nüüdiskultuuri uurimiskeskus, vanemteadur Alusväärtused, andmetöötluse metodoloogia, võrgustik-metoodika rakendamine, kultuuriteooria, isiksus
Häli Tarum hali[at]ut,ee Tartu Ülikooli sotsioloogia doktoriõpe Perepoliitika, eakate hoolekanne, omastehooldus, sooline võrdõiguslikkus, naised tööturul
Katrin Tiidenberg katrin.tiidenberg[at]gmail.com Tallinna Ülikooli sotsioloogia doktoriõpe Internet, identiteet, seksuaalsus, fotod internetis, kogukond, selfied, online kultuurid
Liina-Mai Tooding liina-mai.tooding[at]ut.ee 5274712 Andmeanalüüs sotsiaaluuringutes
Mari Toomse-Smith NatCen Social Research, Senior Research Director Uurimismeetodid, vaesus, sotsiaaltoetused, tööturg
Peeter Vihalemm peeter.vihalemm[at]ut.ee Sotsiaalne transformatsioon, meediakasutus, rahvusvaheline sotsiaalne ruum
Triin Vihalemm triin.vihalemm[at]ut.ee 5045720 Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, kommunikatsiooniuuringute professor Kommunikatsioonisotsioloogia, rahvussuhted, sotsiaalne innovatsioon, sotsiaalsed praktikad, keelesotsioloogia